Úvodní strana » Služby

Služby

 

Projekční a inženýrské služby, poradenství, konzultace pro dopravní, elektrotechnické, telematické systémy a smart aplikace

 

Úvodní strana » Služby

Projekční a inženýrská činnost

 • Zpracování studií, záměrů a technických podkladů pro projekty v oblastech zaměření společnosti:
  • Telematické systémy na dálnicích a městech, dopravní centra
  • Technologické vybavení tunelů (řídicí systémy, silnoproudé a slaboproudé subsystémy, osvětlení)
  • Smart aplikace v oblasti zajištění technické infrastruktury
  • Silnoproudé rozvody a přeložky NN a VN
  • Slaboproudé rozvody a přeložky
  • Veřejné osvětlení, přisvětlení přechodů
  • Bezpečnost dopravy a SSZ
 • Příprava technických podkladů pro žádosti o dotace a do tendrových dokumentací
 • Poskytování služeb auditora a nezávislého odborníka
 • Poskytování služeb technického dozoru investora
 • Zpracování dokumentací ve všech stupních (studie, DUR, DSP, DVZ, DPS, DSPS)
 • Zajištění inženýrské činnosti pro povolení staveb, majetkoprávní vypořádání

Geodetické služby

Provádíme komplexní geodetické práce: tvorba mapových podkladů, inženýrská geodézie, katastr nemovitostí, stavební zaměření budov.

Mapování:          

 • vyhotovení mapových podkladů
 • tvorba 3D modelů
 • zaměření podélných a příčných profilů terénem
 • zaměření a vypočet kubatur

Inženýrská geodézie:       

 • vytyčení staveb
 • zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení
 • zaměření a zpracování dokumentace inženýrských sítí
 • zabezpečení geodetických prací při provádění stavby a po jejím dokončení
 • dokumentace skutečného stavu stavby

Katastr nemovitostí:

 • geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí
 • geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
 • vytyčování hranic pozemků v terénu

Vyhledání průběhu kabelové trasy a její zaměření:

 • lokalizace stávajících kabelových vedení (silové kabely, veřejné osvětlení, metalické kabelové trasy)
 • zaměření průběhu

Technické dozory

 • Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb
  • Kontrola souladu stavby se schválenou projektovou dokumentací a s právními předpisy
  • Sledování změn z pohledu dotačních programů
  • Kontrola souladu s veřejným zájmem – soulad s podmínkami stavebního povolení a dalších rozhodnutí a stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí
  • Kontrola souladu  prováděné stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Provádění součinnosti při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
 • Kontrola pracovních postupů z hlediska výsledné kvality
 • Přejímky dílčích částí
 • Sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků
 • Provádění kontroly časového průběhu prací
 • Provádění finanční kontroly
  • Odsouhlasení a kontrola měsíčních výkazů a dílčích fakturací v průběhu stavby
  • Součinnost při řešení uplatňovaných víceprací
 • Zajištění podmínek pro průběh prací na stavbě
 • Součinnost při ukončení stavby

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.